De mer eller mindre eller helt regelbundne Love, som direkte angaar de rent jordiske Forhold, hvad enten det gælder Kræfter, Udstraalinger, Stof og Materie o.s.v., eller det gælder de psykiske og astrale Love, efter hvilke den oversanselige Verden træder i Forbindelse med den fysiske, er alle kun midlertidige - temporære - de virker kun i Kraft af Jordklodens Eksistens og kun saa længe som Kloden eksisterer.
Gennem den Intelligens, hvormed Gud har beriget Menneskene, og gennem Anvisninger fra de menneskeliggjorte Yngste er en Del af Mørkets Kræfter: Elektricitet, Elektromagnetisme, Dampkraft o.s.v. taget i Brug i den jordiske Verden og maa saaledes, til Dels underordnet det menneskelige Herredømme, paa mange Maader virke med til at lette og forbedre Livet paa Jorden.
Mange Gifte - organiske og uorganiske - der har deres Oprindelse i Mørket, er ligeledes taget i Brug i Lysets Tjeneste, f. Eks. som Lægemidler, desinficerende Vædsker og Pulvere, eller de bliver benyttet paa mange andre Maader, f. Eks. ved Farveblandinger, Ætsninger o. m. a.
Flere eksplosive Stoffer, der i Mørkets Tjeneste bruges til Død og Ødelæggelse, f. Eks. som Krigsmateriel, er tillige taget i Brug for at tjene Lysets Fremgang, f. Eks. ved Planering af Jordsmonnet - Bortsprængninger af faste Hindringer, ved Boringer o.s.v., o.s.v.
Ogsaa gennem Legemets Sygdomme tvinges Mørket til at være behjælpeligt med den almindelige Afbalancering. Ved det akute Sygdomsudbrud befries den syge for Mørkeophobninger (Belastninger, Kim, Bakterier og lign.), som truer med at tilintetgøre Legemet. Helbredelsen, der blandt andet skyldes Lysomhylningens og Lysæterens helbredende Indflydelse, gengiver Legemet paa ny den mistede Sundhed - det opsummerede Mørke er destrueret og Balancen derved genoprettet.
Ved Gengældelses- og Reinkarnationslovene, der ligeledes er temporære, og som Gud har givet til Brug for Menneskehedens Fremgang paa Jorden, udlignes og afbalanceres paa mange Maader de aandelige Ødelæggelser og Forstyrrelser, som Mørket idelig anretter blandt Menneskene.
Første Afsnit på Side 287Enhver slet Tanke, enhver ond eller forbryderisk Handling føres ved Gengældelsesloven tilbage til den, der tænkte Tanken eller udøvede Handlingen; derved paaføres der Ophavsmanden de samme aandelige eller legemlige Lidelser, som han havde tænkt at bringe eller har bragt over andre; Balancen genoprettes da gennem Ophavsmandens udstaaede Lidelser.
Katastrofer, der skyldes Mørkets Indflydelse paa det bestaaende, og som griber ødelæggende og forstyrrende ind i Menneskenes Liv, bliver ligeledes af Gud anvendt til Afbalancering under Gengældelsesloven, hvorved Mørket ogsaa her tvinges til at tjene Lysets Sag. Mennesker, som direkte eller indirekte rammes f. Eks. af Jordskælvs-, Grube-, Trafik- eller Brandkatastrofer, af Krigens forskellige Ødelæggelser f. Eks. Lemlæstelser, Sygdomme, Hunger, Tab af jordiske Værdier o.s.v., o.s.v., vil, ved de gennemgaaede aandelige og legemlige Lidelser, altid faa Skylden fra slette Handlinger, Drab, Mord og andre Forbrydelser, begaaede i fortidige Tilværelser, udlignet og bortslettet, saa at de fremtidige Jordeliv vil forme sig lysere og lykkeligere for dem. Thi det maa staa klart for alle: at intet Menneske, hverken aandeligt eller legemligt, lider mere, end hvad det selv har forskyldt i de fortidige Tilværelser, og da Gud aldrig savner Midler til at gribe ind, hvor det gøres fornødent, vil de Mennesker, som ikke har nogen Skyld fra tidligere Jordeliv, der kan sones paa ovennævnte Maade, ingen Sinde blive udsatte for den Art Lidelser. (Se pag. 235-36.)
    Over Gengældelsesloven staar Guds Barmhjertighed og Medlidenhed. Enhver, der fuldtud angrer sine onde og syndige Handlinger, kan gennem sin Anger opnaa Guds Tilladelse til at sone sine Synder ved een eller flere Kærligheds- eller Barmhjertighedsgerninger, som udøves overfor de Mennesker, mod hvilke der er syndet.
Endog Døden maa tjene Lyset og Livet, idet den ved Døden frigjorte Aand, udrustet med Resultatet af det nylig endte Jordelivs opsummerede Erfaringer og Oplevelser, staar rede til gennem nye Jordeliv at modtage nye Erfaringer og nye Berigelser.
Og naar den hele Menneskehed engang er naaet til Ende med de mange Reinkarnationer, vil Gud ifølge Lysets Ligevægtslov lede alt paa det Tidspunkt endnu ikke afpolariserede Mørke til gennem en mægtig Katastrofe at virke med ved Opløsningen af den Klode, som paa Grund af de Ældstes Fald bragtes ind under Mørkets Herredømme; den endelige og fuldkomne Balance er da opnaaet: Menneskeheden er for bestandig løst fra Jorden, som i Aarmillioner har været Skueplads for de menneskelige Synder, Sorger og Lidelser; Kloden opløses i sine Bestanddele; det ved Katastrofen afpolariserede Mørke opsuges og føres af Lysets Kredsløb til en sidste Lutring gennem Guds flammende Væsen - og Jordens Saga er endt.

Første Afsnit på Side 288Alt hvad der er meddelt om Mørkets Svingninger, Afpolarisering, Udstraalinger og forskellige andre Udslag, samt hvad der er meddelt om Lysets lovordnende og afbalancerende Indflydelse, er kun givet i meget store Træk, da der kræves et specifikt Kendskab til Naturvidenskabens forskellige Grene, for at der fra oversanselig Side kan gives en mere indgaaende og mere detailleret Skildring heraf. Men de Mennesker, som har videnskabelig Faguddannelse og som ønsker at søge videre paa det her givne Grundlag, vil altid være sikre paa at modtage en virkningsfuld Hjælp fra de aandelige Ledere - de diskarnerede Yngste. Meget, der kan drages frem og udnyttes af den menneskelige Intelligens, henligger endnu ukendt og uoplyst, ligesom flere af Mørkets Kræfter endnu kan indordnes under det menneskelige Herredømme og tages i Brug paa mangfoldig Vis.
Da Jorden er en Mørkets Verden, vil den menneskelige Intelligens hovedsagelig komme til at beskæftige sig med og benytte sig af Mørkets Frembringelser. Men efterhaanden vil Menneskene kunne lære at skelne og paapege, hvor Lysets Indflydelse griber ind i det bestaaende. _o12">