Foruden at Mørket, ledet af de Ældstes Intelligens, paa mange Maader har virket hæmmende og hindrende paa Lysets Fremgang rent aandelig set, har det ogsaa, uden nogen Ledelse, blindt og hensigtsløst virket forstyrrende paa selve Jordkloden, blandt andet ved de mange frygtelige Naturkatastrofer, som lige fra de ældste Tider har fremkaldt Død og Ødelæggelse, hvilket de Yngste ikke har formaaet at hindre.
Disse Naturkatastrofer skyldes hovedsagelig Klodens egne Mørkeudstraalinger, der tiltrækker de Mørkehobe, som i Lag af større eller mindre Tæthed findes i den Jorden omgivende Atmosfære. Udslagets Voldsomhed afhænger af de to hinanden tiltrækkende og mødende Mørkearters substantielle Styrke og Tæthed. Ved Udslaget, der sker i det Nu, da Klodens Udstraalinger mødes med den tiltrukne Mørkehob, afpolariseres de to Arter af Mørke og kan derefter elimineres af Lysæteren.
Selv om den Ældste er vendt hjem til Guds Rige, vil Naturkatastrofer af hvilken som helst Art ikke ophøre; men der er en Mulighed for, at de vil aftage i samme Forhold som Mørket afpolariseres og elimineres.
En Del af det afpolariserede - neutraliserede - Mørke blev, før det ødelagte Rige bortslettedes af Lysbølgen, elimineret gennem Opsugning af de Lysudstraalinger, som i vide Kredse udspredtes fra de menneskeliggjorte Yngstes Aandelegemer. Men efter det ødelagte Riges Forsvinden deltager ogsaa Lysbølgen, der lig et mægtigt Isolationslag indtog dets Plads om Jorden, i det neutraliserede Mørkes Elimination. Fra Lysisolationslaget er der af de diskarnerede Yngste draget fine Lysbaand gennem de Mørkelag, der hviler direkte om og paa Jordkloden; disse Lysbaand føres, ligeledes af de Yngste, til Steder, hvor der findes neutraliseret Mørke, som da opsuges derigennem og paa denne Maade fjernes fra Jorden, hvorefter det af Æterens Lysstrømme drages ind i det store lutrende Kredsløb gennem Guds Flammevæsen.
Første Afsnit på Side 282Det afpolariserede Mørke, som, efter en bestemt Tidsfrist, ikke opsuges og elimineres, blandes efterhaanden igen med det polariserede Mørke, og vender saaledes efter en Tids Hvile (Neutralisering) tilbage til de oprindelige Former.
Skønt der fra Lysets Side stadig elimineres store Mængder af neutraliseret Mørke, skrider Arbejdet dog uendelig langsomt frem, da Lyset kun kan opsuge det afpolariserede Mørke, der fremkommer f. Eks. ved Naturkatastrofer (Jordskælv, vulkanske Udbrud, Tordenvejr o. l.) eller ved mange andre Udslag af de talrige og meget forskellige Former for Mørkets Kræfter.

(Se om det aandelige Mørkes Afpolarisering i Komment. pag. 158-59.)

Fra Mørkets laveste til dets højeste Svingningstal (Vibrationstal) strækker sig en meget lang Trinskala for Hastighed, Koncentration og Udstraaling, der giver sig Udslag i talrige immaterielle og materielle Former, f. Eks.: 1) Kræfter Elektricitet, Elektromagnetisme, Dampkraft o.s.v. 2) Udstraalinger Sollys (Solstraaler med lavere og laveste Svingningstal skriver sig fra Solens Mørkekerne), fosforiserende Lys, kunstigt Lys (fremstillet ved Hjælp af Elektricitet, Gasarter, Olie og lign.), Varme, Radioaktivitet o.s.v. 3) Stof og Materie; samt en Mængde andre af Mennesker endnu ukendte Former.
Samtidig med at Gud overtog Ledelsen af sine faldne Børns Skabelse, overtog Han tillige Ledelsen af de ved Mørkets Angreb paa Jordkloden forvoldte kaotiske Tilstande, og efter som der tilførtes Kloden mere og mere Lys, dels gennem Lysvejen, dels gennem de æteriske Udstraalinger fra de Yngstes Aandelegemers Lysomhylning, blev Mørket mere og mere draget ind under Lysets lovordnende Indflydelse og saaledes tvunget til i Lysets Tjeneste at arbejde med paa Udligningen af den ved de Ældstes Fald foraarsagede Ødelæggelse. Derfor: jo mere regelbunden en Lov er - hvad enten det gælder Love for Kræfter, Udstraalinger, Stof og Materie, eller Love, der direkte angaar Formering og Forplantning - jo større er Indflydelsen fra Lysets Side; hvorimod: jo flere Uregelmæssigheder og Afvigelser den foreliggende Lov er behæftet med, jo mindre er Indflydelsen fra Lysets Side. Og i de Tilfælde, hvor den menneskelige frie Villie tillige maa tages med i Betragtning, har Mørket gennemgaaende størst Indflydelse paa det bestaaende. Et for alle letfatteligt Eksempel paa Love, der ikke er fuldkommen regelbundne, og hvor Menneskets frie Villie griber ind, skal her anføres:

Første Afsnit på Side 283Saafremt Undfangelse og Fødsel formede sig efter Love, der var givne af Gud, eller saafremt de var naaet til at være Lyset fuldstændig underordnede, vilde der fra det Tidspunkt, da Undfangelsen indtraadte, til Fødslen var fuldbyrdet, i hvert eneste Tilfælde hengaa en absolut bestemt normeret Tid. Ingen Abnormiteter vilde finde Sted under Svangerskabet, ingen for tidlige og ingen abnorme Fødsler vilde da nogen Sinde indtræde, og Afkommet vilde i alle Maader være fuldkommen sundt, velskabt og levedygtigt. Men da Gud ikke har givet disse Love og da Menneskenes egne slette Vaner og daarlige Livsførelse i høj Grad gør Undfangelse og Fødsel afhængige af Mørkets Paavirkning, har Lysets regulerende Indflydelse i disse Tilfælde endnu langtfra naaet sin fulde Styrke.
I Tidernes Løb har Lyset faaet en langt større ordnende og mere lovbunden Indflydelse paa Dyreverdenens Forplantning (gælder særlig Dyr, som lever i vild Tilstand) end paa Menneskenes, idet Dyrene ikke har nogen selvstændig fri Villie, men villieløst giver efter for Drifter og Instinkter, og derfor uden Modstand, omend langsomt, indordner sig under Lysets stigende Indflydelse. Hvorimod Menneskene paa Grund af den Aand, som er knyttet til det menneskelige Legeme, lever Livet bevidst, har en fri Villie til Godt eller Ondt. Og saalænge som Menneskene ikke forstaar at benytte den frie Villie paa rette Maade, saalænge de lader Mørket herske over sig i Stedet for frivillig at give sig ind under Lyset, saalænge kan Lyset ikke til Fuldkommenhed regulere f. Eks. de Love, som betinger Menneskeslægtens Forplantning og det menneskelige Legemes Frigørelse for Abnormiteter og Deformiteter.

Alt hvad der for Mennesker kan have Udseende af overnaturlige Kræfters Indgriben, alt det, som Mennesker med uudviklet Tankeliv og Fatteevne ikke er i Stand til at forklare sig, er i Tidernes Løb blevet kendetegnet som Mirakler, Overtro, Opdigtelser o. l. Alle disse tilsyneladende uforklarlige Forekomster sker - naar de er ægte - efter regelbundne psykiske og astrale Love; men da Menneskene kun har et ringe - mange endog slet intet Kendskab til de forskellige Udslag af psykiske og astrale Kræfter, vil eller kan de ikke forstaa, at bag det tilsyneladende "overnaturlige" ligger en naturlig Forklaring.
Første Afsnit på Side 284Disse Love for oversanselige Fænomener er kendt og var kendt baade af Lysets og af Mørkets Aander, hvorfor Lovene ofte, skønt de i sig selv er faste og lovbundne, er bleven brugt paa en ulovlig Maade. Et Udslag af disse Love, benyttede uden Guds Tilladelse af en jordbunden Aand, er f. Eks. Fundet af Lourdeskildens helbredende Vand. Denne Begivenhed, der er kendt af mange Nutidsmennesker, skal, som et typisk Eksempel, belyses nærmere her, da den dels er bleven betegnet som et Mirakel, dels som den rene Overtro.

Den franske Bondepige Bernadette, der var Mellemled for den sanselige og den oversanselige Verden, da Lourdeskildens Eksistens blev aabenbaret, har givet en Beretning om det, hun saa og hørte, som er i fuld Overensstemmelse med Sandheden; men den kvindelige Skikkelse, der viste sig for hende, var ikke Jesu Moder, saaledes som det blev opfattet af Bernadette. Den paagældende Aand, der havde Kendskab til de astrale og de psykiske Love, traadte uden Guds Tilladelse, synlig og hørlig frem for den unge Pige, der var clairvoyant og clairaudient Medium. I sin sidste Inkarnation havde den omtalte Aand været en højtstaaende fransk Kvinde, hvis Livsførelse paa mange Maader havde været til stor Skade for Frankrig. Folkets Vrede og Had i Forbindelse med hendes egen Skyldbevidsthed bandt hende til, efter det jordiske Legemes Død, i Aarevis at flakke om paa Jordens astrale Genpart uden at kunne naa tilbage til sit Hjem i Opholdsstederne - Sfærerne. Paa sine hvileløse Vandringer opdagede hun en underjordisk, men for hende synlig Vandaare, hvis Vand indeholdt en Art radioaktive Stoffer. Da hun vidste, at Vandet brugt paa Stedet (Udstraalingen er meget flygtig) vilde skaffe Lindring for en Del legemlige Lidelser, delvis eller endog fuldstændig Helbredelse for enkelte Sygdomme, mente hun at kunne afbetale noget af sin Skyld til Landets Befolkning ved at skaffe den Underretning om Fundet. Hun henvendte sig derfor til Bernadette, der som sagt var Medium, og for at vinde Tiltro gav hun sin Meddelelse paa en saadan Maade, at man kunde antage hende for "Jomfru Maria". Ordene lød: "Jeg er den ubesmittede Undfangelse". Hun vidste, at denne Betegnelse lige saa lidt tilkom hende, som den tilkom Jesu Moder, men idet hun skød sig ind under den saakaldte jesuitiske Sætning: Øjemedet helliger Midlet, betænkte hun sig ikke paa at lade Menneskene opfatte hendes Apparition som den "uden Synd undfangede og ubesmittede Jomfru" - Jesu Moder. Denne Usandhed har hun ligesom alle andre, der gør sig skyldige i Usandheder, fuldtud maattet sone; - hvorledes - er en Sag mellem hende og Gud.
Første Afsnit på Side 285Lourdeskildens helbredende Vand er meget benyttet; det skal imidlertid siges, at Helbredelserne ikke alene skyldes de radioaktive Udstraalinger, men i mange Tilfælde tillige de syges Selvsuggestion. Deres ofte sikre Tro paa Helbredelse, samt de inderlige Bønner og Forbønner om Hjælp, der bønhøres af Gud, drager Lysæterens helbredende Straaler til de syge, hvorved de helt eller delvis opnaar den attraaede Helbredelse. Selv om der rettes Bønner om Forbøn til Jomfru Maria, bliver de bønhørte af Gud, naar der bedes med inderlig Tillid og Styrke. Men kun et Mindretal af Legemets Sygdomme kan helbredes paa denne Maade; og ikke alle Meddelelser om Helbredelse, der er opnaaet ved Kilden, er i Overensstemmelse med Sandheden.
De Helbredelser, der forekommer ved Anvendelsen af Vandet fra Lourdeskilden, kan saaledes, efter det ovenfor staaende, lige saa lidt som Kildens Opdagelse, hverken betragtes som Mirakler eller som noget der hviler paa den rene Overtro. Det tilsyneladende overnaturlige har altsaa ogsaa her en naturlig, en lovbunden Baggrund; men de Love, som benyttedes for at give Menneskene Kundskab om Kildens Eksistens, blev anvendt paa en ikke lovmæssig Maade, uden Guds Tilladelse.

Meget ofte er der fra menneskelig Side, til Væsener fra den oversanselige Verden, stillet Krav, hvis Opfyldelse var og er i Strid med de af Gud givne Love. Det er saaledes f. Eks. sket, at Medlemmer af spiritistiske Kredse har stillet Fordringer til de Aander, der manifesterede sig ved de paagældende Kredses Séancer, om at bevise deres Eksistens, deres personlige Individualitet, deres aandelige Styrke, eller bevise, at de var Udsendinge fra Gud o.s.v., ved at præstere Materialisationer, Dematerialisationer og mange andre lignende "Kunststykker". Disse Spiritister har saaledes, ganske vist ofte uden at være sig det bevidst, krævet, at deres aandelige Forbindelser skulde handle imod de af Gud givne Love. Og naar Aanderne ikke har villet handle imod disse Love, saa har Menneskene, naar de ikke fik de ønskede Beviser, straks stemplet Aanderne eller deres Medier som Bedragere, uden at ville søge efter eller respektere de Aarsager, der maatte ligge til Grund for Afslaget. En saadan Handlemaade fra menneskelig Side er lige saa taabelig, som om en Tyv vilde sige til et fuldtud hæderligt Menneske: gaa hen og stjæl, saa skal jeg tro paa din Hæderlighed!

Side 286Menneskene maa i Fremtiden lære at respektere de psykiske og de astrale Love, selv om de ikke forstaar dem; lære, at de ikke kan kræve, men kun bede, lære med Taknemmelighed at modtage de Beviser, der, efter Guds Indsigt og Ønske, gives fra oversanselig Side, lære, at Lysets Aander ikke optræder som Lovbrydere, fordi nogle Mennesker ikke vil forstaa, førend de ser eller modtager det, som de selv kræver. Og eet kan Menneskene være sikre paa: jo større deres Forlangender er, jo mindre gives der fra oversanselig Side. Kun de, der søger under Bøn og med Tillid paa en fuldkommen uegennyttig Maade, kun de kan opnaa at komme i nøje Kontakt med Lysets Aander og faa den nødvendige Hjælp til at finde det, som de søger. _o11">