29. Brevbesvarelser til Hr. Direktør Aa. Nording

Hr. Direktør Nording!

     Da min Mand for Tiden er bortrejst, aabner jeg, efter hans Ønske, de Breve, der kommer til ham, hvorefter jeg besvarer de Breve, der angaar Bogen "Vandrer mod Lyset", da det ellers vil tage for lang Tid med Besvarelsen. Dette til Forklaring af, at jeg herved besvarer Deres Brev. -
     De skriver, at der endnu er en hel Del Ting, som De trænger til at faa nærmere Rede paa.- Selvfølgelig er De og Deres Hustru altid velkomne, naar det kan passe Dem; dog tror jeg nok, det var det heldigste, om De kom her en Dag, hvor der ikke er saa mange som sidst, da det altid falder mig svært at samle mine Tanker om de enkelte Spørgsmaal, naar saa mange Mennesker er til Stede. Hvis der imidlertid er Spørgsmaal, som De ønsker besvaret med det samme, kan De blot notere dem paa et Stk. Papir og sende mig det; De behøver ikke at skrive en længere Redegørelse, blot selve Spørgsmaalene, jeg skal saa, hvis det kan lade sig gøre, give Dem en skriftlig Besvarelse. Men jeg beder Dem huske paa (se "Vandrer mod Lyset", pag. 223, Linie 24), at mange af de Oplysninger, der findes i Kommentaren, kun er givet som Fingerpeg i den Retning, Menneskene selv bør søge videre; jeg kan derfor ikke love, at jeg kan skaffe Dem yderligere Besvarelser paa alle Deres Spørgsmaal.
     De sparsomme Oplysninger, der pag. 156 er givet om Modersolen (til vort Mælkevejssystem) hører til det, der kun er givet som Antydninger. Da det fra oversanselig Side ikke kan vides med nogen absolut Sikkerhed, naar det Tidspunkt indtræder, da den paagældende "Stjerne" kan udpeges som Modersol til dette Mælkevejssystem, kan der ikke forud gives nøjagtig Besked om dens Stilling i Rummet i Forhold til Jorden.
     Paa mit Spørgsmaal om nærmere Forklaring udtalte min Fader: at den, der engang vil udpege Stjernen som den rette, af de faa givne Oplysninger kunde slutte: 1) at den maatte være synlig, men skulde paapeges som Modersol; 2) at dens Stilling paa den sydvestlige Himmel ikke kunde præciseres nøjere, fordi dens Plads ikke er fix i Forhold til Jorden, der i sin Fart henimod og om det immaterielle Punkt efterhaanden vil faa Stjernen mere og mere vestlig, (set herfra); 3) at Udtrykket "staaende lavt o.s.v." maatte betyde, at den findes blandt de Stjerner, der paa en bestemt Tid af Aaret dukker frem over den sydvestlige Horisont. - Bliver Stjernen (mod Forventning) udpeget som Modersol, observeret fra et andet Punkt af Jordkloden, maatte dens Opdager gennem sine Beregninger kunne bestemme, om den staar i den rette Stilling set herfra. -
     At udpege den paagældende Stjerne (paa nuværende Tidspunkt) alene gennem Beregninger vil være meget besværligt og kræve en Masse komplicerede Udregninger for med Sikkerhed at kunne fastslaa, at det er den, hvorom den elliptiske Stjernering bevæger sig.
     Udtrykket: vil kunne "ses" fra Jorden, kunde have været erstattet med Udtrykket "paapeges" fra Jorden; men dette mindre klare Udtryk maa nærmest tilskrives mig, der overhovedet aldeles ikke har tænkt paa at spørge, om Modersolen var synlig eller ej. -
     Forøvrigt sagde min aandelige Leder: at det, der nu forekommer os Mennesker uforstaaeligt eller gaadefuldt i Kommentaren, vil vise sig at være tilstrækkelige Antydninger og Fingerpeg for dem, der i Tidernes Løb, som Fagmænd, kommer til at beskæftige sig med de forskellige Spørgsmaal, samt: at det fra oversanselig Side var umuligt at uddybe dem med mig som Mellemled, da der til en saadan Uddybning nødvendigvis maatte arbejdes med Fagmænd.
     Hvad enten De nu ønsker at fremsætte Deres Spørgsmaal mundtlig eller skriftlig, skal jeg gøre, hvad jeg kan for at faa dem besvaret.
     Med venlig Hilsen til Deres Hustru og Dem er jeg

Deres forbundne
Johanne Agerskov
f.
Malling-Hansen

C: 4/7-1920. _jac29">