Fodnoter (VML)
_____

    1) Ardor nævner her Kloden med det Navn, Menneskene senere har givet den.

    2) Den ældste af de Yngste er kendt af Menneskene under det jordiske Navn: Jesus af Nazareth - det Navn, som han bar i sin femte og sidste Inkarnation.

    3) Jesus betragtede ikke alene Templet i Jerusalem, men ogsaa enhver Synagoge, som sin "Faders Hus".

    4) Evindelig = ufattelig lang Tid, maa ikke forstaas som en i al Evighed varende Pine, da dette ikke var Jesu Mening.

    5) Da Jesus ofte talte i Billeder, maa ovenstaaende Udtryk kun betragtes som en billedlig Omskrivning af Syndserindringens pinende og nagende Magt. Det onde Sted, som Jesus her beskriver, er det ødelagte Rige, de Ældstes Hjemsted. Under sit Jordeliv bevarede Jesus flere Erindringer fra den oversanselige Tilværelse, dog var alle ikke lige klare og forstaaelige for ham.

    6) Guds Aand eller Aande er identisk med Guds Tanke, her = større aandeligt Liv.

    7) Den gamle Kvindes Hytte laa oppe i Bjergene ca. 4 km. fra selve Byen Magdala.

    8) Mange af Apostlenes og Jesu Tilhængere mente, at Daaben ikke alene rensede for de begaaede Synder, men ogsaa for de fremtidige. Denne fejle Opfattelse søgte Jesus at udrydde, hvorfor han stedse forklarede, at Daaben kun var et Symbol. Se Kap. 20.

    9) Da Ardor, ved at fortælle ovenstaaende Episode fra Jesu Liv, kun meget indirekte har besvaret det stillede Spørgsmaal, henvises endvidere til Kommentaren Kap. XIX.

    10) Det guddommelige Element, som ethvert Menneske har modtaget af Gud; se Kommentaren Kap. VII, Begyndelsen.

    11) Paaskemaaltidet forløb i øvrigt i nøje Overensstemmelse med den jødiske Ritus. Her er af Jesu Ord og Handlinger kun medtaget, hvad der kan have almenmenneskelig Værdi, for at vise, at Jesus ved Paaskemaaltidet tog Afsked med sine Apostle, uden at anvende de Ord, der er overleveret til Efterverdenen som udtalte af ham. Se endvidere Kap. 33 og Kommentaren pag. 215.

    12) Nazaræer = Nasiræer.

    13) En tolvte Apostel var traadt i Stedet for Judas Iskariot.

    14) Oprindelig, uden senere Forvanskninger, lød den Forklaring, Paulus gav sine Disciple, efter at have gennemtænkt Sagen paa ovenstaaende Maade, saaledes: "Som Jesus gav sine Apostle af sit Brød og sin Vin, gav han sit Legeme og Blod til aandelig Mad og Drikke for sine; ja, han gav sig til Syndoffer, et Tegn paa en ny Pagt mellem Herren og os." -

    15) Flere andre Versioner om Sønnens Enhed med Faderen er ikke medtaget af Ardor, da enhver, der ønsker det, selv kan sætte sig ind i hine Tiders Stridigheder.

    16) Seldsjukerne. Udg. Anm.

    17) Mange af de Kristne bad direkte til Jomfru Maria og til de hellige Mænd og Kvinder, i Stedet for at bede dem gaa i Forbøn for dem hos Gud. Derved blev Helgendyrkelsen afguderisk, og da Jesu Moder og alle "Helgener", uanset deres gode Gerninger, alle er underkastet Reinkarnationsloven (Genfødsel), er en Henvendelse til dem overflødig, bliver endog tidt ganske meningsløs, da de anraabte Helgener fra Tid til anden opholder sig paa Jorden som Mennesker, og følgelig maa være døve for deres Medmenneskers Anraaben om Forbøn og Hjælp.
    Blandt de Aander, der har været knyttet til de saakaldte Helgeners jordiske Legemer, findes baade de Yngste, de Ældste og Menneskeaander. For de sidste er Loven om Genfødsel givet af Gud, for at de kan naa fremad og opad. De Ældste har ved deres egenmægtige første Inkarnation selv draget sig ind under Loven; de Yngste har frivilligt underkastet sig den og følger den, saa længe de arbejder for Menneskehedens Fremgang. Menneskenes Anraaben af de hellige Mænd og Kvinder bliver saaledes en Henvendelse til Væsener, der fører en imaginær Helgentilværelse.

    18) De Aander, der var knyttet til hine Tiders Opdagelsesrejsende, var ikke alle af de Yngste - flere var af de Ældste.

    19) Til Tider var Gejstlighedens Uenighed saa stor, at den gav sig Udslag i Valget af flere Paver, der da indbyrdes stredes om Pavestolen i Rom. Udg. Anm.

    20) De Yngste, der, fristede dertil af den Ældste, øvede Ugerninger i deres Jordeliv, bandtes ofte af deres Syndsbevidsthed til, efter det jordiske Livs Ophør, at føre en hvileløs Tilværelse blandt de jordebundne Menneskeaander.

    21) 1857.

    22) 1900.

    23) 1911.

    24) Ovenstaaende Ord blev sagt af Jesus ikke alene til Apostlene, men til alle de dengang tilstedeværende Disciple, og glæder saaledes i videre Forstand alle Jesu Tilhængere. Jesus kommer kun personlig til Stede, hvor det af en eller anden Grund er nødvendigt; i alle andre Tilfælde, hvor han paakaldes, svarer han ved sin Tanke; de, der henvender sig til ham i Aand og i Sandhed, af hele deres Hjerte, føler da hans Hjælp som en dyb aandelig Fred og Hvile.

    25) Se Komment. pag. 175.

    26) Se om Selvmord i Komment. pag. 169.

    27) Se Oversigten i Komment. pag. 310-12.

    28) Katolikker, Protestanter og alle kristelige Sekter er medindbefattet.

    29) Aanderne regner, at deres Fødsel til Jordelivet begynder i den Stund de bringes til Jorden for at knyttes til et vordende Menneskebarn. Fra det Øjeblik mister de Erindringen om den tidligere Tilværelse.

    30) Se Komment. pag. 170-71.

    31) Se i Komment. pag. 230-33 om de Forstyrrelser, som Menneskenes egenkærlige Sorg over de døde kan forvolde.

    32) Saaledes lærte Jesus sine Disciple "Fader vor". Bønnen for de døde blev udeladt af Paulus med den Motivering: at de døde, der var levendegjort og frelst ved Troen paa Jesu Forsoningsdød, ikke behøvede nogen Forbøn, og de, der døde uden denne Tro, dog ikke kunde frelses ved en Forbøn.

    33) Se Ardors Beretning pag. 93.

    34) 1914.

    35) Naar Menneskene gør Gud til deres øverste Krigsherre, bliver ethvert Menneske, der dræbes under Kampene, et "blodigt Offer" til Hans Ære; og naar Præsterne indvier Soldaterne før Krigsfærden, bliver de Deltagere og Medvidere i Krigens Menneskeofringer.

    36) Samfundene har ingen Forpligtelse overfor arbejdsuvillige Mennesker.

    37) Ethvert Menneske, der arbejder i Statens, i Kommunens eller i Enkeltmands Tjeneste, bør have Ret til, naar Arbejdsaarene er til Ende, at faa tildelt et passende aarligt Vederlag af Stat eller Kommune, hvorved de paagældende sættes i Stand til at gaa deres Alderdom i Møde uden pekuniære Sorger. Ligeledes bør Samfundene fuldtud sørge for enhver, der bliver Krøbling under Udøvelsen af sit Arbejde, eller som gennem Sygdom bliver uarbejdsdygtig. Det er ligeledes Statssamfundenes Pligt at rejse Alderdoms- og Sygehjem for enligtstillede Mennesker, for svagelige Arbejdere og Arbejdersker, for Tyende o.s.v. Ligeledes bør Stat eller Kommune, hvor Hjælp er nødvendig, udrede passende Understøttelse til Enker med mindreaarige Børn, indtil disse har naaet Myndighedsalderen.

    38) Det er enhver Arbejdsgivers Pligt nøje at vaage over, at de Arbejdere og Medhjælpere, der staar under hans Ledelse, ikke stilles overfor strengere Arbejde, end de er i Stand til at yde; ligeledes bør enhver Arbejdsgiver lønne Arbejdere eller Medhjælpere med en saadan Løn, at den fuldtud dækker det Arbejde, der ydes, og som giver de paagældende saadanne Levevilkaar, der svarer til den Plads, de indtager i Samfundet. (Ovenstaaende gælder saavel Stat og Kommune som Selskaber og Enkeltmand.)

    39) Mennesker, der, ud fra deres egen Utilfredshed med det bestaaende, søger at vække lignende Følelser blandt deres Værkfæller for gennem en fælles Optræden at fremtvinge Opfyldelsen af Ønsker og Krav i forskellige Retninger, handler saaledes mod Kristi Ord og handler ligeledes imod de guddommelige Love om Orden, Fordragelighed og Retfærdighed. Alt, hvad der i de foreliggende Inkarnationer vindes ved en saadan utilbørlig Optræden, maa i de næste Inkarnationer fuldtud tilbagegives. Alle materielle Værdier, der ødelægges, maa hver enkelt erstatte med Renter og Renters Rente, ligesom de paagældende selv maa gennemleve de aandelige Lidelser, som de ved deres Handlemaade har paaført deres Medmennesker.

    40) Mord og Drab - Dødsfald, der skyldes Krige og Tvekampe, og Dødsfald, der skyldes Pligtforsømmelser, Mangel paa Omtanke og lign.

    41) Se Ardors Beretning pag. 51.

    42) Forklaringen af Lignelsen blev givet af Mediets aandelige Leder i Foraaret 1916. - Udg. Anm.

    43) Symboliserer et daarligt udført Arbejde blandt de mange gode, han havde udrettet.

    44) Jorden.

    45) Menneskenes mange forskellige Religioner og Sekter lignes ved Fyrster og Konger.

    46) Gud som Repræsentant for Kærlighedens og Barmhjertighedens Religion.

    47) Den største i aandelig Henseende.

    48) Som det kan ses af Ardors Beretning, overspringes dér den Tidsperiode, hvor Tanken og Villien indtog en indifferent Stilling til Mørket og Lyset. Da Ardor gav denne Del af sin Beretning, formaaede han ikke at give Mediet en klar Forstaaelse af denne Tilstand, hvorfor Perioden udskødes til nærmere Forklaring i Kommentaren.

    49) Saa snart som Partiklerne unddrager sig den menneskelige Sansning, træder de ind under den firdimensionale Verdens Former. Dog findes Overgangsformer mellem den tre- og firdimensionale Tilstand, hvor Partiklerne snart kan sanses, snart unddrager sig menneskelig Sansning, hvilket afhænger af, om den materielle eller immaterielle Indflydelse i det paagældende Øjeblik har Overtaget. Ligeledes findes Former, hvor Partiklernes Tilværelse kan erkendes, men ikke sanses; Partiklerne befinder sig saaledes paa Grænsen af den tre- og firdimensionale Verden og kan give sig Udslag paa begge Sider af Grænsen.

    50) Se endvidere Komment. pag. 156-57.

    51) Denne Kerne er altsaa dannet af Mørket.

    52) Naar der tales om "Mørket", maa det bestandig erindres, at denne Benævnelse, af Mennesker, kun maa opfattes som et Kendingsnavn, der betegner en Kraft, som paa mange forskellige Maader kan give sig Udslag i den jordiske Verden. Denne Kraft kan saaledes ogsaa give sig Udslag i Straaler, der efter menneskelig Opfattelse er lysende.

    53) Findes i Klodernes Lysomhylning, i de Klodelag, der ikke kan ses af det menneskelige Øje.

    54) Se Ardors Beretning pag. 8 og Oversigten pag. 278-79.

    55) I det System, hvortil Jorden hører, er ikke alle Stjernesole og Planeter afslyngede eller udslyngede Dele af deres Centralsole, flere af dem er Kloder, som, ved Sammenstød med omkringdrivende Mørkehobe, er stødt ud af deres Baner og derefter tiltrukket og fastholdt af en eller anden større Sol. (Se Oversigten pag. 278.) I de tre andre Systemer findes ingen løse omkringdrivende Mørkehobe; Mørket findes dér bundfældet i Klodernes Kerne og bliver langsomt elimineret gennem Lysæterens store Kredsløb.

    56) De immaterielle Centre fremstaar ganske mekanisk - er lovbundne.

    57) Ved yderligere Forespørgsel er følgende meddelt og bekræftet fra oversanselig Side: Alle Mælkevejskloderne passerer i deres Baner uden om Modersolen og det usynlige Kraftcenter. Efter som Kloderne nærmer sig Modersolen eller Centret, stiger deres Farthastighed, men aftager atter i samme Maal, som de fjerner sig. Farthastigheden om det immaterielle Center er dog langt ringere end om den materielle Modersol. Det samme gør sig gældende for Kometers og Planeters Vedkommende; deres Fart om de immaterielle Centre er ligeledes langt ringere end om de materielle (synlige). Hvor Banernes Form nærmer sig til Cirklen, er den forøgede Fart om det immaterielle Center saa ringe, at det neppe kan paavises. Udg. Anm.

    58) Se Oversigten pag. 242-43.

    59) Det Mørke, som ødelagde de Ældstes Lysverden og gennemstrømmede de Ældstes Aandelegemer, var det astrale og det aandelige Mørke.

    60) Se endvidere Oversigten pag. 248-49.

    61) En tredie Maade findes, men kendes kun af Gud.

    62) Se Oversigten pag. 278-82 om Afpolarisering af Mørket.

    63) Se Oversigten pag. 243-45.

    64) Se endvidere Oversigten pag. 247-48.

    65) Se endvidere Oversigten pag. 242-45.

    66) Se Ardors Beretning pag. 14-18.

    67) Se Oversigten pag. 247-48.

    68) Se Oversigten pag. 247-48.

    69) Afskæres Blade, Blomster og Stængler, medens de er levende, og hurtig efter udsættes for Tørring eller lign., udskilles Genparterne ikke, før Genstandene, eller det, der er forarbejdet deraf, paa en eller anden Maade destrueres. Afskæres friske Kviste, Skud og Grene for derefter at indpodes eller plantes, udskilles Genparterne ikke; den efter Afskæringen slappede Forbindelse strammes ved den paa ny tilførte Ernæring.

    70) Se endvidere Oversigten pag. 277.

    71) Se endvidere Oversigten pag. 249-51.

    72) Se endvidere Oversigten pag. 250.

    73) Se endvidere Oversigten pag. 302-03.

    74) Se pag. 173.

    75) Ved de hyppige og meget forskellige Krydsninger degenererede flere af de saaledes benyttede Dyrearter og gik efterhaanden til Grunde. Gennem omhyggelige Undersøgelser kan de Mennesker, der har Evne dertil og Interesse deraf, udfinde og bestemme, hvilke forhistoriske og nulevende Dyrearter, der staar i Slægtskabsforhold til en Del af de kendte Abeformer.

    76) Se endvidere pag. 173-74.

    77) Menneskeaanderne maatte dog kun passere Lysvejen under Ledsagelse af deres Skytsaander, d.v.s. med Guds Tilladelse.

    78) Se endvidere pag. 230-33.

    79) Se endvidere Oversigten pag. 288-91.

    80) Skytsengle.

    81) I den Tidsperiode, hvor de syndebundne Aander færdedes paa Jordens astrale Genpart (det astrale Jordplan), skrev denne opponerende Stemme sig ofte fra disse onde og slette Væsener, ligesom den ogsaa i mange Tilfælde maa tilskrives den Ældste, der paa denne Maade søgte at lede Menneskene paa Afveje. Se i øvrigt Ardors Beretning pag. 26, Komment. pag. 188 og Oversigten pag. 288-90.

    82) Se Komment. pag. 189.

    83) Se Stykket med mindre Typer pag. 169.

    84) Se pag. 169 Stykket med mindre Typer.

    85) I alle Sfærerne findes en Rigdom af blomster- og frugtbærende Træer og Planter, der ikke kendes paa Jorden. Efter Love, givne af Gud, udvikles Frugterne af Blomsterne uden Bestøvning og har en Smag og Aroma, som langt overgaar de jordiske Frugters.

    86) Se endvidere om Menneskets astrale Genpart i Oversigten pag. 255-56, samt pag. 271.

    87) Hvad der tidligere pag. 162 er meddelt om Genparterne af Dyrelegemets fastere Substanser gælder ogsaa Menneskelegemets.

    88) Som tidligere meddelt kunde de første Menneskers astrale Genparter ikke opløses, fordi de sammenholdtes af det svage aandelige Lys, der var tilført dem gennem de Ældste. Disse Genparter, "Skygger", beholdt nogenlunde det menneskelige Legemes ydre Former, men uden nogen virkelig fast Holdning, idet de snart flød ud som en Taagemasse, snart atter samledes i menneskelig Skikkelse. I sin Beretning siger Ardor: at Skyggerne vandrede om, men Betegnelsen bølgede eller svævede vilde give et bedre Udtryk for disse Genparters Bevægelser.

    89) Embryon.

    90) Ardor betegner Baandet som livgivende, fordi Aanden ved Hjælp af dette Baand staar i Forbindelse med sit fysiske Legemes Hjerne og derigennem giver Mennesket "aandeligt Liv" = Tanke og Villie. Se endvidere Oversigten pag. 259-60.

    91) Se endvidere Oversigten pag. 273-74.

    92) Se endvidere Oversigten pag. 259-60.

    93) Se endvidere Oversigten pag. 258-70.

    94) Se Komment. pag. 238.

    95) For at opnaa en bedre Oversigt er Beskrivelsen af de tre forsvundne Riger her samlet under eet. Se i øvrigt Ardors Beretning pag. 20, pag. 24 og pag. 25.

    96) Omtales ikke direkte i Ardors Beretning, da det fra oversanselig Side mentes at være unødvendigt. Udg. Anm.

    97) Se Ardors Beretning pag. 20.

    98) Ved alle Stedangivelser er de nu kendte geografiske Benævnelser benyttede.

    99) Pescheræerne.

    100) Se Oversigten pag. 297-98.

    101) Store Strækninger af Mellemamerikas Kyster, hvor Øfolket havde anlagt Bopladser, er senere hen gaaet til Grunde ved vulkanske Forskydninger og Sænkninger.

    102) ' betegner en Vokallyd, nærmest en e-Lyd. Ordet 'Lkna betegnedes som Regel ved et af Rhs to Symboler. 1. Flere Trekanter = Stjerner indtegnet i hverandre, hvilket var Udtryk for Rhs mange og altseende Øjne, eller 2. En Ring = Solskiven, den symboliserede Rh, Skaberen. Undertiden omgaves Symbolerne med Flammetunger eller Straaler.

    103) Efter Khumfolkets Indvandring i Ægypten er der et Par Gange senere, med nogle Aarhundreders Mellemrum, sket Indvandringer Syd fra af Folkestammer beslægtede med den først indvandrede.

    104) Dette Mørkets Isolationslag er ca. ½ Millimeter i Tykkelse - efter jordiske Maal.

    105) Se endvidere pag. 186.

    106) Se Kristi Tale pag. 101 og 103.

    107) Da Menneskene paavirker hverandre med deres Tanker, staar de Mennesker, der udslynger Forbandelser, i Fare for ad Tankens Vej at paavirke deres Medmennesker til i Vrede og Had at udslynge lignende Forbandelser, som da vil drage nye Konsekvenser efter sig for den første Ophavsmand. Se Oversigten pag. 290-91.

    108) Se Komment. pag. 218-19 og pag. 238. Se endv. Oversigten pag. 300.

    109) Se Komment. pag. 238.

    110) Da det Baand, der binder Aanden, brister i det fysiske Legemes Dødsstund, er det ganske udelukket, at Aanden kan føle nogen som helst Lidelse ved Ligets Brænding. Meddelelser, der er i Modstrid hermed, skriver sig fra uudviklede og derfor uvidende Aander, eller fra Mediernes egen Fantasi.

    111) Se Ardors Beretning pag. 92-93 og Komment. pag. 218-22.

    112) ca. 12,000 Aar f. Kr.

    113) Se Ardors Beretning pag. 29-30.

    114) Se endvidere Komment. pag. 196-97.

    115) Se Oversigten pag. 314-15.

    116) Skønt den mundtlige Overlevering fra Lærer til Elev var almindelig benyttet paa Jesu Tid, fandtes der mange nedskrevne Beretninger; flere var dog kun i Brudstykker.

    117) Fuldstændig korrekt gengivet lød Johannes' Ord saaledes: "Dette er Gudesønnen o.s.v."

    118) Se endvidere om Fristelsen i Ørkenen: Komment. pag. 204-05.

    119) Se Komment. pag. 185-86.

    120) Se endvidere Komment. pag. 209-10.

    121) Se Ardors Beretning pag. 38 ang. Evighed som = en ufattelig lang Tid.

    122) Se Oversigten pag. 283-85.

    123) Se endvidere om Suggestion i Komment. pag. 229.

    124) Se endvidere Oversigten pag. 293-94.

    125) Hvor der findes Parallelsteder, opgives kun efter Matt. Evang.

    126) Da Apostlene sov, saa de ikke de Yngste med Legemets men med Aandens Synsorganer; de bevarede dog en Erindring om det sete.

    127) Se Komment. pag. 194.

    128) Se Ardors Beretning pag. 29.

    129) Angaaende Nadveren se Komment. pag. 214-16.

    130) Se Ardors Beretning pag. 32.

    131) Se Ardors Beretning pag. 52-53.

    132) Se Komment. pag. 161-62.

    133) Se Oversigten pag. 286.

    134) Maria af Magdala var en af de Ældste. Ved Jesu Omsorg for hende førtes hun ind under Guds Ledelse for i nye Inkarnationer at sone, hvad hun havde forbrudt mod Menneskeheden.

    135) Se om Bøn i Kristi Tale pag. 106-07.

    136) Mange Tungetalere har været besatte af jordbundne Aander, de Ældste inclusive.

    137) Se Ardors Beretning pag. 53-54 og Komment. pag. 205.

    138) Se Oversigten pag. 287-88 og 303-04.

    139) Kristus som det andet Led i den treenige Gud; den i den kristne Religion gængse Udlægning af Gud som: Fader, Søn og Helligaand.

    140) Se Kristi Tale pag. 102.

    141) Se Kristi Tale om Bønnen pag. 108.

    142) Se om Trance og Materialisationer pag. 224-28.

    143) Kristus henvendte sig kun til Kredse med faa Medlemmer, aldrig til større eller store officielle Kredse.

    144) Se Kristi Tale pag. 107.

    145) Fra oversanselig Side ønskes, at den nøjagtige Dato ikke opgives. Udg. Anm.

    146) Var paa det Tidspunkt som diskarneret i det ødelagte Rige. (Helvedssfæren.)

    147) Det samme gælder Aandefotografier; kun en ringe Del er ægte.

    148) I enkelte Tilfælde har den kontrollerende Aand været en Menneskeaand.

    149) Religiøs Grebethed maa ikke forveksles med Ekstasen, der kan gaa over til somnambul Trance, og heller ikke med den hysteriske Eksaltation, der kan gaa over til Tungetalen.

    150) Disse Bedragerier fremkommer ofte ved Mediernes Selvsuggestion.

    151) Alle Mennesker kan i mer eller mindre høj Grad paavirkes ad Tankens Vej baade fra Mørkets og fra Lysets Side; men hos nogle ganske faa Mennesker er Evnen til en klar Intuition saa udviklet, at Lysets Aander kan benytte dem som Midlere ved større fortløbende Tankemeddelelser.

    152) En Samling Digte, givet af nogle forlængst afdøde danske Digtere.

    153) Se endvidere om Hypnotisme pag. 263.

    154) En Planchet - et Brædt eller en Papplade, hvorpaa Alfabetet er angivet med en bevægelig Viser i Midten - eller lign. Midler er ogsaa blevet anvendt.

    155) Meget ofte har Medierne end ikke været i Trance, men kun forestillet, at de var det; i saa Tilfælde er det Medierne selv, der har "spillet" Aander. De paagældende maa da selv bære Ansvaret for deres Bedragerier.

    156) I Maanederne April og Juni 1918 er ovenstaaende blevet meddelt, indføjet og sammenkædet med det, der tidligere var nedskrevet om de døde og Mediernes Forhold til dem. Denne sene Tilføjelse er sket efter et Ønske, fremsat af den Aand, der er ansvarlig for Kommentaren. Meddelelsen er fremkommet og nedskrevet under hans Ledelse. Udg. Anm.

    157) Mange har dog givet nøje Oplysninger om deres jordiske Forhold og derigennem givet nye Beviser paa en fortsat Eksistens efter det fysiske Legemes Død.

    158) 6te Sfæres højeste Kreds eller Plan er forbeholdt de Yngste; dér har de deres Boliger, medens de arbejder for Menneskehedens Fremgang.

    159) Barrièren hindrer ikke Lysets Tilgang til Jorden.

    160) Et Forbud mod offentlige Séancer vil ikke være af større Indgriben i den personlige frie Villie end Forbud mod Vold, Indbrud, Tyveri og lignende. Offentlige Séancer er en Uorden, der ikke bør finde Sted.

    161) Meget ofte maa et langt større Antal Medier forkastes, førend Lysets Aander kan finde et Medium, der kan anvendes konstant i deres Tjeneste.

    162) Medier med svag Mediumitet er tidligere ofte blevet benyttet af jordbundne Aander og af de Ældste; de kan derfor godt have haft mange ægte Forbindelser - men under Mørkets Indflydelse, en Indflydelse hvorunder de fleste Medier virker, hvilket forklarer de mange falske og forvirrede Meddelelser, der er fremkommet igennem dem.

    163) Hertil behøves ikke altid Medier; hvor det er absolut nødvendigt for Skytsaanden at handle uden Mellemled, sker det i Kraft af dens Villie.

    164) Se Oversigten pag. 272.

    165) Se Supplement I, pag. 18, Spørgsmaal 4.

    166) Se Kristi Tale pag. 108.

    167) Se endvidere Oversigten pag. 288-90.

    168) Det højeste Svingningstal for det ved de Ældstes Fald udskilte polariserede Mørke ligger derimod omtrent midt imellem Lysets laveste og højeste Svingningstal.

    169) Størsteparten af Kloderne i det "Mælkevejssystem", hvortil Jorden hører, er i mer eller mindre høj Grad angrebet af Mørket; mange er helt gennemsyrede deraf.

    170) Ifølge de Love, som Gud i Kraft af sin Tanke og Villie har givet for Lysets evige Energiudstraaling, ledes det lovløse og hensigtsløse jordiske Kaos ind under ordnede Forhold og hen imod det mere hensigtsmæssige, det mere brugbare, mere fuldkomne og skønne.

    171) Som Følge af Mørkets paa dette Tidspunkt overhaandtagende Indflydelse blev mange af de i Kimene værende og af Gud givne Urbilleder fuldstændig ødelagt, hvorved de Skabninger, der fremkom af de saaledes ødeIagte Kim, ikke havde den fjerneste Lighed med det oprindelige Grundbillede.

    172) Se endvidere pag. 255-56.

    173) Dog ikke saa faste i deres Konsistens som det, der frembringes af Lysets Svingninger f. Eks. i de højere Sfærer. -

    174) Ligesom Mennesket i sin Erindring ikke kan genkalde sig de allerførste Leveaar, saaledes kan den frigjorte Menneskeaand heller ikke genkalde sig de allerførste Inkarnationer.

    175) De Yngste er selvfølgelig i Stand til at erindre selv de allerførste Inkarnationer.

    176) Farverne vil efterhaanden æteriseres vil blive renere og klarere for til sidst helt at forsvinde.

    177) Den specielle Straalebrydning, der ligger til Grund for Farvespredningen ved Solens Op- og Nedgange, vil blive langt vanskeligere for Lysomhylningen at overvinde, end den almindelige Straalebrydning. Det Tidsrum, der vil medgaa hertil, vil antagelig overskride de Aarmillioner, der efter al Sandsynlighed endnu er beskaaret det jordiske Liv. Dog vil man i Jordens Levetid kunne iagttage Æteriseringen af den Farveskala, der fremkommer ved denne Straalebrydning.

    178) Jeget er Aanden i Forbindelse med alt, hvad der er arvet af Godt eller Ondt gennem de astrale Genparter.

    179) Der gives Tilfælde, hvor Tvillinger har været aandelig ievendegjort henholdsvis af en Mørkets og en Lysets Aand.

    180) Mørkets Aander bindes til Fosteret i den 3die Svangerskabsmaaned.

    181) Ved den fysiske Hjerne forstaas saavel den store som den lille Hjerne samt den forlængede Rygmarv. Her skal selvfølgelig ikke gøres Rede for den fysiske Hjernes forskellige Centres Virksomhed, men kun i store Træk vises den indbyrdes Forbindelse mellem den psykiske (Aandens), den astrale (Genpartens), og det fysiske Legemes Hjerne.

    182) Forsvarsinstinktet er i Aarmillionernes Løb erhvervet af Menneskene under deres Kamp for Livet; det maa derfor absolut henregnes til Instinkterne og ikke til Drifterne.

    183) Se om Aandelegemets Opbygning pag. 171-72.

    184) I fjernere Led kan Erindringen herom undertiden helt forsvinde.

    185) Se om psykiske Spaltninger i Oversigten pag. 293-94.

    186) Det Billede, som de fysiske Hjerneceller modtager gennem Synet, kan være saa svagt, at de ikke kan fæstne det i de astrale Celler; i saadanne Tilfælde kan den astrale Hjerne selvfølgelig ikke give nogen Reproduktion af det sete.

    187) Skrækken kan udviske Erindringen derom.

    188) En pludselig opstaaet Angestfølelse kan for et Øjeblik lamme Menneskets Bevidsthedsfølelse, saa at de fysiske og astrale Hjerneceller ikke formaar at vibrere; derved bliver det sete ikke optegnet, saa længe som Lammelsen varer. Paa denne Maade kan ligeledes Lakuner opstaa og virke forstyrrende i Helhedsbilledet, uden at lndividet har lukket Øjnene.

    189) Da det astrale Mørke dannede et fastsammenhængende Hele med Lysomhylningen, formaaede de Ældste ikke at skille det ud, hvorfor det Materiale, som de arbejdede med, tog sig ud, som om det var dobbelt, skønt det var sammensat af tre Bestanddele: Lysomhylningen + det astrale og det molekylare Mørke.
    Den astrale Hjernes Evne til at fastholde de Værdier, de Indtryk, der modtages gennem den fysiske Hjerne, er saaledes betinget af Jordklodens Lysomhylning, der fastholder det astrale Mørke. Selv om den fysiske og den astrale Hjernes Celler destrueres, kan den astrale Celles inderste Basis ikke ødelægges, da den er opstaaet gennem Lysomhylningens Udstraalinger, der ikke kan destrueres. Først naar det jordiske Legeme er dødt, trækker Lysets Udstraalinger sig tilbage. (Se Oversigten pag. 277.) Aander, der er knyttet til imbecile Mennesker, vil gennem de astrale Cellers Lysbasis modtage Indtryk, der overføres gennem Opsugningslaget; men disse Indtryk staar først klart for Aanden, naar den er løst fra det fysiske Legeme.

    190) En Violin kan frembringe svagt klingende Lyde, naar Strengene paavirkes af Tonebølger f. Eks. fra et Klaver; men af sig selv, uden Paavirkning af en eller anden Art, kan den ikke tone.

    191) De Ældste har ofte i Kraft af deres Tanke og Villie givet sig et Udseende, der svarede til levende Menneskers, og ved at træde synlige frem paa Jordplanet saaledes "ageret" at være de paagældendes Dobbeltgænger.

    192) Under Narkose, ved Besvimelser og lign. løses Aanden meget ofte, men dette sker da fuldkommen mekanisk.

    193) Se Komment. pag. 176.

    194) Disse Ældste findes spredt over hele Jordkloden i mange forskellige Lande. I den vaagne Dagtilværelse erindrer de som Regel intet om deres natlige Foretagender. Enkelte bevarer undertiden taagede, forvirrede Minder derom som en Art Drømme. Disse Aander kan under Søvnfrigørelse deltage i Materialisationsséancer, Dematerialisationer og Levitationer o.s.v.

    195) De svagest lysende Straaler fra Solens Mørkekerne kan ikke opfanges af det menneskelige Øje.

    196) Det samme vil ske med alle andre Himmellegemer, ogsaa med dem, som kun tilbagekaster Sollyset (ikke selvlysende Kloder). I Aarhundredernes Løb vil saaledes "Stjernerne" stige i Lysstyrke; herfra maa selvfølgelig undtages de Stjerner, hvor Lysstyrken paa Grund af Mørkets større Angreb er i stærk Tilbagegang.

    197) Det varer ca. 2 Døgn, inden de frigivne Genparter af de større Dyr er fuldkommen opløste; jo mindre Genparten er, jo kortere er Opløsningstiden.

    198) Hentyder f. Eks. til Myrernes og Biernes Liv, mange Fuglearters kunstfærdige Redebygning, Trækfuglenes Rejser, Fiskenes Vandringer mellem Have og Ferskvand o.s.v., o.s.v. Utallige Eksempler findes overalt i Luftens, Havets og Landjordens Dyreverden.

    199) Gud forhindrer ikke Mørkehobenes Sammenstød med Kloderne, da Mørket derigennem afpolariseres og derefter elimineres; kun hvor Jordkloden trues, griber Gud ind.

    200) Sfærerne ligger udenfor Jordatmosfæren og indenfor Maanebanen.

    201) 1911.

    202) Se Oversigten pag. 275.

    203) I Aaret 1911.

    204) Det Lys, som paa ovennævnte Maade tilføres Jordkloden, deltager saaledes sammen med Jordens æteriske Lysomhylning i det store ordnende, tilpassende, udskillende og harmoniserende Arbejde i den jordiske Mørkeverden.

    205) Se Guds Tjeners Tale pag. 121. ("Som I saa, skulle I og høste!")

    206) De, som intet kender til Lourdeskilden, henvises til Bogen "Lourdes" af den franske Forfatter Emile Zola, samt til "Lourdes" af den danske Forfatter Joh. Jørgensen. Ligeledes henvises til "Lourdes" af Dr. Boissarie og til "Les Apparitions de Lourdes" af J. B. Estrade. Udg. Anm.

    207) Eller fra andre lignende Kilder.

    208) Se Kristi Tale pag. 101-05.

    209) Lidelser af en hvilken som helst Art, som Menneskene selv paadrager sig f. Eks. ved letsindig eller uhygiejnisk Levevis, ved Ligegyldighed, Mangel paa Paapasselighed, Kaadhed, unødvendigt anstrengende Arbejde o.s.v., udlignes ikke; dér maa Menneskene tage Skade for Hjemgæld.

    210) Se Komment. pag. 168-69.

    211) Guds Tanker og de diskarnerede Yngstes Tanker optegnes ikke i den Æter, der omgiver Jorden.

    212) 1912.

    213) Tankesuggestion af de store Folkemasser giver sig Udslag f. Eks. i Fædrelandskærlighed, Krigsbegejstring, revolutionære Bevægelser, religiøse Sektdannelser o.s.v.

    214) Da Tanken har sit Sæde i Aandelegemets store Nervecenter, er det den psykiske Hjerne, som paavirkes, idet den er Tankeafsender og Tankemodtager.

    215) Psykiske Spaltninger var og er ikke altid ægte, idet de meget ofte bunder i den menneskelige Lyst til at gøre sig bemærket og interessant.

    216) Se om den syge, unormale Hjerne pag. 269.

    217) Se Komment. pag. 173.

    218) Ardor har kun omtalt de forhistoriske Kulturriger, fordi Menneskene ikke er i Besiddelse af historiske Overleveringer fra hine Tidsperioder; kun sagnagtige Fortællinger forefindes.

    219) De for Jordkloden paa sine Steder ødelæggende Isperioder er ikke omtalt af Ardor, da de ikke direkte har virket forstyrrende paa de Yngstes Arbejde.

    220) Dermed er ikke sagt, at alle Herskere har været af de Ældste; baade de Yngste og Menneskeaanderne har ofte været knyttede til Mennesker, der beklædte høje Stillinger, saavel gejstlige som verdslige.

    221) Flere af Profeterne var af de Ældste, deres Profetier var inspireret af den Ældste eller af hans Forudbestemmelser, se pag. 288-90 i Oversigten.

    222) I Ardors Beretning er ingen af de store Religionsstiftere før Jesus direkte omtalt, da disse kun skulde berede Vejen gøre Menneskene mere modtagelige for det kommende, samt fordi Hovedvægten i Beretningen skulde lægges paa den ældste af de Yngstes Arbejde for Menneskeheden. Den af de Yngste, der var knyttet til Zarathustra, blev senere genfødt som Mani, Buddha genfødtes som Muhamed.

    223) Se Ardors Beretning pag. 28-29.

    224) Se Ardors Beretning pag. 78-79.

    225) De Ældste, som var vendt tilbage paa Guds Opfordring; se Ardors Beretning pag. 13-14.

    226) De Yngste bliver ofte inkarneret i smaa Kaar og under vanskelige Forhold for at vise Menneskene, hvor meget en kraftig Villie og en stærk Energi kan udrette i den jordiske Tilværelse.

    227) Det var Guds Hensigt at lade den ældste af de Yngste inkarnere i en eller anden af de mange frisindede Slægter, som paa dette Tidspunkt fandtes i flere forskellige Lande.

    228) I Midten af det 19de Aarhundrede.

    229) Se Ardors Beretning pag. 12 og Komment. pag. 163.

    230) Se om Menneskeskyggerne i Ardors Beretning pag. 12.

    231) Se Oversigten pag. 288-90.

    232) Endogsaa den gamle Myte om Adam og Eva bringer, til Trods for dens rent menneskelige Iklædning, noget af Sandheden. En af de Yngste har i sin jordiske Tilværelse forsøgt gennem den at give Menneskene en Forklaring paa deres Oprindelse: Adam og Eva er saaledes Sindbilleder paa den Ældste og hans kvindelige Dual. Slangen giver Udtryk for Mørkets fortryllende, dragende og bindende Magt. Æblet, der sidder paa en Gren af Kundskabens Træ paa Godt og Ondt, er Billede paa Mørkets Livsprincip omsluttet og fastholdt af Lyset. Slangen = Mørket fristede Kvinden til at synde, Kvinden fristede Manden til at æde af Kundskabens Træ til at sætte sig i Besiddelse af Mørkets Livsprincip, gøre sig til Herre derover. Æblets Fjernelse fra Træet er Billede paa Mørkets Udskillelse fra Lyset. Ved Syndefaldet forvistes Adam og Eva = de faldne Ældste, fra Paradisets Have Guds Rige. Kain og Abel er Sindbilleder paa Menneskeslægtens forskellige Typer, der skylder Guds faldne Børn Livet. Kains Brodermord er Billede paa Synden og Døden, som ved Kains og Abels - Menneskehedens - Fødsel eller Skabelse kaldtes frem til Virkelighed i den jordiske Verden.

    233) I mange Folkeslags gamle Heltesagn og religiøse Myter findes ligeledes Paralleler, der skriver sig fra den Ældstes Paavirkning, f. Eks. Gudmennesker, Trilogier (Treenigheder), Jomfrufødsler o.s.v., o.s.v.

    234) Her er kun Tale om Børnene indenfor Hjemmets fire Vægge og ikke om den aandelige Opdragelse og de Kundskaber, der gives igennem Skoler og Opdragelsesanstalter.

    235) Se Kristi Tale pag. 116.

    236) Se Kristi Tale om Forældrenes Forhold til det Afkom, der er født udenfor Ægteskab, pag. 115.

    237) Se Kristi Tale pag. 114.

    238) Se Kristi Tale pag. 104-05.

    239) Mennesker, der ringeagter eller hader andre Nationer, andre Racer, vil uvægerlig i de nærmest følgende Inkarnationer fødes iblandt dem, for at lære at elske dem, de før hadede.

    240) Nedskrevet i 1916. Udg. Anm.

    241) Kredsen bestod oprindelig af 6, men blev senere reduceret til 4.

    242) Se Ardors Beretning pag. 92 og Komment. pag. 221.

    243) Se Ardors Beretning pag. 95-96.

    244) Ved disse Spørgeséancer var kun 2 af Kredsens Medlemmer til Stede, en enkelt Gang 3.

    245) Ved disse Séancer var 3 af Kredsens Medlemmer til Stede.

    246) Pausen fremkom ved Deltagernes Bortrejse; 2 af de 6 Medlemmer var paa dette Tidspunkt helt udtraadt af Kredsen; Udtrædelsen skyldtes Sygdom.

    247) Se Tillæget.

    248) Se Oversigten pag. 274.

    249) Ikke Trance, men naturlig Søvn.

    250) Guds Tjenere kan, naar det er nødvendigt, I Kraft af deres Villie omsætte deres Tankers Vibrationer, til Lydbølger, paa Samme Maade som Gud gør det.

    251) Naar Medierne alligevel ofte føler Træthed under saadanne Séancer, skriver det sig fra den Anstrengelse, det altid koster, at holde de egne Tanker fra at beskæftige sig med de fremmede Tanker; denne Træthed er kun forbigaaende, hvorimod Træthed, der skriver sig fra Tab af psykisk Styrke, vil føles som en langvarig Nedtrykthed.

    252) Se Komment. pag. 228.

    253) De mange Spørgsmaal, som fremkom fra Kredsens Medlemmer ved Modtagelsen af Ardors Beretning og som ikke kunde medtages i denne, henvistes til en senere Besvarelse af Mediets aandelige Leder.

    254) Skriver et Medium automatisk i Trance, har Aanden større Herredømme over Mediet; men Lysets Aander benytter aldrig Medier, naar de er i Trance Lysets Aander udøver ingen Tvang over deres Medier.

    255) Alle Kredsens Deltagere (ogsaa de udtraadte) har gjort deres til, at Spørgsmaalene er blevet saa talrige. Ved en Del Sammenkomster oplæstes det besvarede, hvilket som Regel affødte nye Spørgsmaal - og nye Besvarelser.

    256) Med nogen Ret kan dette jo nok paastaas med Hensyn til Ardor; men da maa det erindres, at han, dengang han gav sin Beretning, ikke længer var det ondes Repræsentant, samt at hans Henvendelse til Menneskene skete efter Guds Opfordring.

    257) Se Komment. pag. 221. _fn">